Darłowskie Centrum Wolontariatu

Międzyklasowy Turniej Wiedzy Mały Człowiek w Świecie Wielkich Finansów

Grupa nauczycieli wychowawców klas V - VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie

39,51% 2 000,00zł 2403d 6h 0

Realizator projektu: Grupa nauczycieli wychowawców klas V - VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie

Telefon: 602722419


Adres e-mail: anpro2@wp.pl


Strona www: http://www: sp3.darlowo.pl

Osoba kontaktowa: Andrzej Protasewicz


Wysokość dotacji: 2000 zł


Całkowita wartość: 5062.24 złCele projektu:

- kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi,
- pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów,

- wszechstronny rozwój ucznia ukierunkowany na przygotowanie do aktywnej obecności w życiu społeczno - gospodarczym,

- poznanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej,

- wstępne przygotowanie uczniów do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy.
 
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Realizacja projektu przebiegała w kilku etapach. Założeniem było wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości poprzez zmotywowanie ich do twórczego działania - pracę metodą projektu, udział w konkursie wiedzowym, apelu, zajęciach z wychowawcą, poznanie zasad funkcjonowania banku:

1. Spotkanie informujące o założeniach projektu dla nauczycieli wychowawców dziesięciu klas piątych i szóstych.

2. Szkolenie dla nauczycieli dotyczące poruszanej w ramach projektu tematyki.

3. Przeprowadzenie przez wychowawców lekcji nt.
gospodarki wolnorynkowa, banku centralnego i banków komercyjnych.

4. Udział uczniów klas piątych i szóstych w apelu przygotowanym przez wolontariuszy Szkolnego Koła Przedsiębiorczości nt. Przedsiębiorstwo i człowiek przedsiębiorczy.

5. Praca w zespołach klasowych pod okiem wychowawcy nad rozwiązaniem zagadki, wymyśleniem rozwiązania problemu "Zakładam firmę w mojej miejscowości". Zadaniem zespołów było przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu propozycji, jaką firmę otworzyć na terenie Darłowa oraz
udowodnienie, że przedsiębiorstwo przez nich zakładane będzie potrzebne i pozwoli społeczności lokalnej realizować potrzeby dotychczas niezaspokajane.

7. Rywalizacja trzyosobowych zespołów (reprezentantów klas uczestniczących w projekcie) w Międzyklasowym Turnieju Wiedzy "Mały człowiek w świecie wielkich finansów". Finał odbył się w Darłowskim Ośrodku Kultury.
Następnie nastąpiło głoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród.
Rezultaty projektu:
- Zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przez uczniów,

- Poznanie zasad pracy metodą projektu,

- Nabycie umiejętności współdziałania i współdecydowania w grupie,

- Wzrost poczucia odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie,

- Nabycie umiejętności i wiedzy niezbędnych w przyszłej pracy, nauce i życiu,

- Wzmocnienie wiary we własne możliwości,

- Zdobycie doświadczeń i predyspozycji organizacyjnych,

- Wzrost satysfakcji z pracy,

- Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, oferty dydaktycznej szkoły.
 
Odbiorcy projektu:
 Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie.
 
Partnerzy projektu:
 Bałtycki Bank Spółdzielczy, Darłowski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski W Darłowie, Szkolny Klub Wolontariusza.


 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce